Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Japan: resemeddelande - Finlands ambassad, Tokyo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Tokyo

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Tel. +81-3-5447 6000
E-post: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 7.8.2017

Japan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I huvudsak ett tryggt resmål. Beakta risken för jordbävningar och tyfoner. Följ de japanska myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Japan är gott. Lägg märke till att det också under normala förhållanden sker större och mindre jordbävningar nästan hela tiden.

Du ska också vara medveten om andra extrema naturfenomen som förekommer i Japan, till exempel tyfoner samt översvämningar och jordskred vid häftigt regn. Följ väderleksrapporter och de japanska myndigheternas anvisningar.

Risken för terrorattacker mot Japan kan inte helt och hållet uteslutas. De japanska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att höja säkerheten på flygfält, i hamnar och på järnvägsstationer.

I krissituationer följ i främsta hand de lokala myndigheternas instruktioner för evakuering och skyddsområden samt, om det är möjligt, också de finska myndigheternas (Finlands ambassad i Tokyo, utrikesministeriet, Strålsäkerhetscentralen) anvisningar. När situationen blir lugnare anmäl dig till Finlands ambassad och kontakta i mån av möjlighet också dina anhöriga i Finland.

Det allmänna nödnumret är 110. Samtalet besvaras på japanska men vid behov vidarekopplas du till en person som talar engelska.

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Japan. Var ändå allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

I Tokyo uppdagas det ofta fall där någon blandat någon typ av drog eller knock out-droppar speciellt i utlänningars drinkar och sedan använt offrets kreditkort. Håll reda på din dryck och ditt resesällskap särskilt på små, billiga krogar där det inte finns kameraövervakning. Mest problem har det förekommit på de mindre barerna i Kabukicho i Shinjuku och i Roppongi. Den lokala polisen och metropolförvaltningens polis i Tokyo uppmanar dock att man ska undvika barer och restauranger som halvt med våld lockar folk från gatan. Notan kan också innehålla sådant du inte beställt och sedan tvingas du betala under hot om våld.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Japan har vänstertrafik. Gränsen för rattfylleri är 0 promille. Det är inte tillåtet att hyra bil eller köra en hyrd bil med enbart finskt körkort. Det krävs också internationellt körkort (enl. Genèvekonventionen 1949) som du kan ansöka om av Automobilförbundet (Autoliitto) https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti

Naturförhållanden

De största riskerna för turister i Japan gäller naturkatastrofer. Japan ligger i ett seismiskt aktivt område, varför landet är utsatt för jordbävningar och vulkanutbrott. Om jordbävningen inträffar i havsområdet utanför Japan föreligger risk för tsunami.

I Japan förekommer tyfoner på sommaren och hösten, som kan leda till lokala översvämningar och jordskred. Japans meteorologiska institut följer noga hur stormar utvecklas på Stilla havet och om de är på väg mot Japan. Följ de lokala väderleksrapporterna i tv, tidningar och på webben under sommaren och förhösten. På det japanska meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera väder-, storm och tyfonprognoser också på engelska och följa jodbävningar och deras styrka: http://www.jma.go.jp/

Praktisk information om naturkatastrofer finns på Tokyoambassadens webbplats (på finska): http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1&culture=fi-FI.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Den allmänna hygienen i Japan är god. Vanligtvis förekommer inga farliga epidemier i landet.

Var noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

I sjukdomsfall får man kostnadsfri rådgivning på engelska inom Tokyoområdet av Himawari Medical Information Service, tfn +81 3 5285 8181, dagligen klockan 9.00–20.00.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Om ditt resedokument (pass) försvinner eller blir stulet ska du alltid göra en anmälan hos den lokala polisstationen. I Japan kan man dock inte få någon kopia av polisrapporten, utan endast ett anmälningsnummer. Spara detta nummer för anskaffning av ett nytt pass eller för ersättningsansökan till försäkringsbolaget. Ha också en kopia av resedokumentet med dig på resan.

Straffen för t.ex. störande av den allmänna ordningen eller att uppträda berusad är strängare i Japan än i Finland, och polisen kan hålla en misstänkt för förhör på polisstationen i tio till 23 dagar. Straffen för rusmedels- och narkotikabrott är också stränga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tokyo

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 354 476 000
www.finland.or.jp
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.8.2017


© Finlands ambassad, Tokyo | Kontaktuppgifter